Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lịch công tác tuần: LCT_TUAN_22_10_2_15_2.do - Thứ hai, 10 Tháng 2 2020 11:50
Lịch công tác tháng: LICH_CONG_TAC_THANG_2_3.2-29.2.docx - Thứ hai, 10 Tháng 2 2020 11:50
Tin hoạt động: Sáng ngày 3/2/2020 trường PTDTBT THCS Trà Don đã tổ... - Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 10:49
Lịch công tác tuần: LCT_TUAN_21_3.2-9.2.doc - Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 10:35
Tin hoạt động: Trường và Công đoàn PTDTBT THCS Trà Don tổ chức... - Thứ sáu, 31 Tháng 1 2020 11:42
Tin hoạt động: Chiều ngày 21 tháng 01 năm 2020 Trường PTDTBT THCS... - Thứ ba, 21 Tháng 1 2020 22:44
Tin hoạt động: Ngày 21 tháng 01 năm 2020 trường PTDTBT THCS Trà... - Thứ ba, 21 Tháng 1 2020 22:41
Lịch công tác tháng: LICH_CONG_TAC_THANG_1_2020.docx - Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 09:26
Lịch công tác tuần: LCT_TUAN_18_6_1_12_1_2020.doc - Thứ hai, 06 Tháng 1 2020 09:25
Lịch công tác tuần: LCT_TUAN_17_30_12_4_1_20.doc - Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 08:55
Blue Grey Red
Chào mừng đến với website Trường PTDTBT - THCS Trà Don - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam!

Văn bản của nhà trường

 

Đề thi Giáo viên giỏi cấp THCS năm học 2012-2013

Văn bản của nhà trường - Trường

de_thi_giao_vien_gioi_cap_thcs_nm_2012-2013.doc
 
 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường , nhiệm kì 2012-2014

Văn bản của nhà trường - Công đoàn

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       CĐ TRƯỜNG THCS BTCX TRÀ DON                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  / NQ -CĐTr                                               Trà Don, ngày    tháng   năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS BTCX TRÀ DON

KHÓA V , NHIỆM KÌ : 2012-2014.

Đại hội Công đoàn trường THCS BTCX Trà Don chính thức ngày 17 /05/2012 , tại trường THCS BTCX Trà Don;

Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập: 18 đại biểu

Số lượng đại biểu chính thức tham gia Đại hội: 18 đại biểu

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kì 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kì 2012-2014; báo cáo kiểm điểm của BCH CĐ nhiệm kì 2012-2014. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết  và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

 

I: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

1. 100% CB-GV-NV tham gia tốt các lớp Bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức.

2  100% CB-GV-NV tham gia tốt các lớp học tập nghị quyết do các cấp tổ chức.

3. 100% CBCCVC có sưu tầm những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Phấn đấu đến hết nhiệm kì có 100% CBGV NV đạt chuẩn, 80 % CB-GV-NV trên chuẩn.

5. Đoàn viên xuất sắc giới thiệu để phát triển đảng viên 1-2 đồng chí.

+ Các danh hiệu cần đạt được :

* Các nhân:

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc (bằng khen LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ): 1 người.

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc(giấy khen của LĐLĐ huyện): 4 người.

Đoàn viên Công đoàn xuất sắc(giấy khen của CĐ Ngành GD) : 6 người.

* Tập thể:

- Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.( cờ thi đua LĐLĐ  tỉnh Quảng Nam).

6. 100% CB-GV-NV đăng kí học tiếng địa phương.Hằng năm phối hợp chính quyền tổ chức Hội thi CB-GV-NV người Kinh nói giỏi tiếng dân tộc.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỘ MÁY CÔNG ĐOÀN VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN:

1.Thường thuyên tổ chức họp BCH định kì mỗi tháng 1 lần, tổ chức sinh hoạt CĐ mỗi tháng 1 lần.Chỉ đạo các tổ công đoàn sinh hoạt lồng ghép với công tác chuyên môn mỗi tháng 1 lần.

2. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp liên tịch với Hiệu trưởng, các đoàn thể và các bộ phận trong nhà trường để kịp thời giải quyết các vấn đề trong mọi công công việc.

3. Quan tâm đến việc phát triển đoàn viên mới trong tổ chức Công đoàn, phấn đấu trong nhiệm kì 2012-2014 giữ vững tỉ lệ 100% CB-GV-NV là đoàn viên Công đoàn.

4. Vận động đoàn viên đóng góp sách, báo, tạp chí để xây dựng thư viện đạt chuẩn  01, 2 đợt trong một nhiệm kì( 2 đầu sách/ CB-GV-NV/1 đợt hoặc 5 tạp chí, báo/CB-GV-NV/ 1 đợt).

III. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG:

1. Theo dõi, giám sát đầy đủ việc thực hiện chế độ, chính sách cho CB-GV-NV.

2. Đề nghị giải quyết kịp thời và đầy đủ chế độ chính sách cho CB-GV-NV như Nghị định 116 và các chính sách đãi ngộ khác.

3. 100% đoàn viên tham gia tốt các cuộc vận động gây quỹ của các cấp, các tổ chức .

4. Tiếp tục duy trì Quỹ Công đoàn mở rộng với số tiền 30.000 đồng/1 đoàn viên/1 tháng, để tổ chức thăm hỏi, động viên khi đoàn viên gặp ốm đau, khó khăn trong cuộc sống và tặng quà nhân các ngày lễ lớn trong năm.

3. Tăng cường các hoạt động  giao lưu học tập với đơn vị kết nghĩa và các Công đoàn trên địa bàn huyện nhất là Công đoàn trường Tiểu học Vừ A Dính .

4. Vận động đoàn viên tham gia Quỹ góp vốn quay vòng với số tiền góp: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/ 1 người / 1 tháng.

5.Phát động xây dựng quỹ tham quan với số tiền là 100.000 đồng/ 1 người/ 1 tháng.

6 Thường xuyên tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa TDTT cho đoàn viên nhân các ngày lễ lớn như trong năm như 20/10, 20/11...

7.Cử đoàn viên tham gia 100% các hoạt động phong trào do các cấp tổ chức và phấn đấu đạ thành tích cao trong các phong trào.

8. Vận động và tổ chức cho đoàn viên tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bằng các việc làm thiết thực như chăn nuôi heo, gà, cá; làm vườn rau…

IV. CÔNG TÁC NỮ CÔNG:

- Kiện toàn và hoạt động có hiệu quả hơn Tổ Nữ công (ít nhất là 3 người) thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giới.

- Đẩy mạnh  phong trào “ Hai giỏi”, Câu lạc bộ Dâu rễ,

- 100% CBCCVC đăng kí và đạt chuẩn về GĐ VH.100% CBCCVC thực hiện tốt sinh đẻ có kế hoạch.

V. CÔNG TÁC DÂN CHỦ CƠ SỞ, KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VÀ CHỈ ĐẠO BAN THANH TRA NHÂN DÂN

1. Phối hợp tốt với chính quyền tổ chức Đại hội Nhà giáo và lao động đầu năm học và thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.

2. Chỉ đạo BTT hoạt động đúng luật định và có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện nào.

3. UBKT CĐ thường xuyên tiến hành kiểm tra theo quy định.

4.Phối hợp tốt với chính quyền trong việc xây dựng các  nội quy, quy chế như: quy chế chuyên môn, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ...Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đã đề ra.

VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH:

- Trong nhiệm kì 2012-2014, BCH Công đoàn sẽ tiến hành thu nộp và sử sụng kinh phí  Công đoàn, Đoàn phí Công đoàn đúng theo quy đinh, đúng  mục đích và có hiệu quả cao.

- Chi trả tiền phụ cấp CB CĐ không chuyên trách đảm bảo cho các ủy viên ban chấp hành.

- Thực hiện việc báo cáo kinh phí, đoàn phí Công đoàn định kì mỗi quý 1 lần.Thực hiện lập dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Tổ chức công khai tài chính công đoàn theo từng học kì.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG LỚN CỦA NGÀNH:

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền để duy trì và hoạt động có hiệu quả các Ban vận động, Ban chi đạo đã thành lập.Phối hợp với chính quyền thành lập các BCĐ, BVĐ theo yêu cầu cấp trên.

- 100% CBCCVC tham gia các khoản đóng  góp do cấp trên và Công đoàn trường và trường vận động.

- Vận động mỗi đoàn viên lao động nhận đỡ đầu và giúp đỡ cho 1 học sinh khó khăn, học tập yếu kém.

- Mỗi đoàn viên phải trồng và chăm sóc 1 cây xanh hoặc cây ăn quả/ 1 nhiệm kì.

- Vận động đoàn viên tặng quà lưu niệm cho trường khi chuyển công tác khỏi đơn vị như trồng cây lưu niệm, tặng ghế đá…

VIII: CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO:

1. Thực hiện việc nhận, triển khai và lưu trữ đầy đủ các công văn đến của các cấp.

2. Thực hiện việc thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên.

3.Thường xuyên giữ mối liên hệ với Công đoàn cấp trên và báo cáo kịp thời những vướng mắt trong tổ chức Công đoàn với Công đoàn cấp trên để giải quyết kịp thời và đúng luật định.

Trên đây  Nghị quyết Công đoàn trường THCS BTCX Trà Don nhiệm kì 2012-2014.

Nơi nhận: TM. BCH CÔNG ĐOÀN

- CĐ Ngành(b/c);

- Trường; (phối hợp)                                                                                        CHỦ TỊCH.  

- Tổ CĐ(thực hiện);

- Lưu: C ĐTr.

 
 

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2011-2012

Văn bản của nhà trường - Công đoàn

CĐ GIÁO DỤC HUYỆN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG THCS BTCX TÀ DON               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :     /BC-CĐTr Trà Don, ngày    tháng 04  năm 2012

BÁO CÁO

Tổng kết công tác công đoàn trường THCS BTCX Trà Don năm học 2011-2012

A. Thống kê số liệu:

+ Tổng số CB, GV, CNV trong đơn vị: 22/ 14 nữ.

+ Tổng số đoàn viên công đoàn:22/14 nữ.

- Trong đó, số đoàn viên được kết nạp trong năm học: 3/ 1nữ.

+ Tổng số đảng viên: 5/1 nữ. Số đảng viên kết nạp năm học : 1/0 nữ.

B. Hoạt động công đoàn:

I. Chương trình 1:

+ Công đoàn trường thực hiện tốt chức năng tham gia giám sát của tổ chức công đoàn và thông qua việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong việc thực hiện các chế độ chính sách hiện hành cho đội ngũ trong đơn vị.BCH công đoàn trường đã có quyết định công nhận Ban Thanh tra Nhân dân  và chỉ đạo Ban Thanh Tra nhân dân hoạt động đúng luật định và có hiệu quả cao.Trong năm học 2011-2012, không để xảy ra vụ khiếu kiện nào.

+ Hằng năm đều phối hợp tốt với chính quyền tổ chức Hội nghị NG-LĐ đầu năm, trong hội nghị đã xây dựng được Nghị quyết phù hợp với điều kiện của đơn vị.

+ Tham gia xây dựng các Quy chế: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ để bảo vệ quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo và lao động.

+ Công đoàn trường luôn quan tâm đến công tác chăm lo nâng cao đời sống, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, đoàn kết trong đơn vị bằng nhiều hình thức thiết thực như: góp vốn quay vòng để đoàn viên lao động có điều kiện mua sắm phương tiện đi lại, máy vi tính phục vụ giảng dạy; cải thiện đời sống cho khu tập thể nội trú bằng việc làm vườn rau, nuôi cá; thực hiện quỹ thăm hỏi đồng nghiệp với số tiền : 20.000 đồng/1 đoàn viên/ 1tháng để thăm hỏi các trường hợp khó khăn, đau ốm, hoạn nạn trong cuộc sống.

+ Trong năm 2011, đơn vị đã vận động đoàn viên thực hiện tốt quỹ "Vì đồng nghiệp" đã nộp lên cấp trên kịp thời và đảm bảo số lượng.

+ Thực hiện  cuộc vận động "Quyên góp hỗ trợ điều kiện ba đủ cho học sinh và hỗ trợ giáo viên vượt khó ở đơn vị đã vận động và nộp lên cấp trên kịp thời.

+ Những tồn tại, khó khăn vướng mắc về thực hiện chế độ chính sách ở đơn vị.Một số chính sách của đoàn viên ở đơn vị hiện nay chưa giải quyết được là Nghị định 116, và Nghị định 54.

II. Chương trình 2:

+ Công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền tổ chức truyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết cuả ngành và của công đoàn cấp trên.Vận động 100 % đoàn viên lao động trong đơn vị tham gia tốt các lớp học tập Nghị quyết do cấp trên tổ chức.

+ Công đoàn trường luôn phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm như sinh hoạt Tọa đàm ngày 20/10, Tổ chức lễ kỉ niệm ngày 20/11 và tuyên dương khen thưởng năm học 2010-2011. Phối hợp Công đoàn Ngành tổ chức cho CB, giáo viên cốt cán tại đơn vị tham quan học tập trường chuẩn dịp 8/3 tại trường THCS Lí Tự Trọng - Tam Kì...

+ Nội dung và kết quả cụ thể vận động nhà giáo và lao động nâng cao trình độ đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo. Hiện nay tại đơn vị đã có 10 CB,GV-NV trên chuẩn, 1 CB tham gia học lớp Thạc sĩ, 5 GV tham gia học nâng chuẩn.

+ Công đoàn trường thực hiện tốt các hoạt động  văn nghệ, TDTT tại đơn vị, cử đoàn viên tham gia tốt các hoạt động do cấp trên phát động và đạt kết quả cao như: Liên quân với trường TH Vừ A Dính tham gia giải bóng chuyền hè năm 2011 đạt giải nhất bóng chuyền nam, giải nhì bóng chuyền nữ; cử dđoàn viên tham gia giải cầu lông 20-11 năm 2011 đạt giải nhất đơn nam.

III. Chương trình 3:

+ Kết quả của việc thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, trong năm học 20112012, công đoàn trường phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt-Học tốt” trong đơn vị bằng các hoạt động thiết thực như vận động mỗi cán bộ giáo viên nhân viên nhận đỡ đầu, giúp đỡ 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập yếu.Vận động đoàn viên tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh vào trái buổi và buổi tối mạng lại nhiều kết quả đáng khích lệ.Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường và cử những học sinh có kết quả cao tham gia hội thi cấp huyện.

+ Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được quan tâm đúng mức với nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức cho học sinh sưu tầm văn hóa vật thể tại địa phương, sưu tầm dân ca của đồng bào Cadong...,tổ chức nhiều hoạt động NGLL để học sinh cùng tham gia như các Hội thi như Rung chuông vàng, Cắm trại nhanh, các trò chơi dân gian...; vận động mỗi đoàn viên trồng và chăm sóc 1 cây xanh hoặc 1 cây ăn quả/ 1 năm học; tạo cảnh quang trường học với nhiều việc làm thiết thực như làm ao cá, nhà để xe...

+ Phong trào“ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" cũng được đẩy mạnh trong đoàn viên lao động nữ của đơn vị.Có 100% đoàn viên, lao động nữ trong đơn vị đăng kí tham gia, cuối mỗi năm học đều có bình xét, xếp loại thi đua Phụ nữ Hai giỏi.

+ Phong trào "Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy học" được nhà trường và công đoàn trường quan tâm.Công  đoàn trường đã vận động đoàn viên lao động trong đơn vị tham gia học tập Tin học; hiện nay 100 % đoàn viên giáo viên trong đơn vị có chứng chỉ Tin học văn phòng hoặc bằng tin học A, B.Trong học kì 1 năm học 2011-2012, công đoàn trường đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tập huấn công nghệ thông tin cho toàn thể giáo viên trong đơn vị với các phần mềm soạn giảng như Power Point, Violet, E Mind Maps...Tổ chức được 2 hội thảo chuyên đề cấp Phòng là : ‘ Sử dụng Bản đồ tư duy trong giảng dạy môn Lịch sử”; “ Chia sẽ kinh nghiệm xây dựng trú” được lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học trên địa bàn đánh giá cao.Trong năm học 2011-2012 cũng đưa vào Nghị quyết việc thực hiện giảng dạy Giáo án điện tử bắt buộc 2 tiết/1 giáo viên/ 1 năm học.Hiện nay trong đơn vị có 1 đề tài SKKN về Ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học của đồng chí Nguyễn Phước Tỉnh đang được triển khai đánh giá.

+ Trong năm học 2011-2012, tại đơn vị đã xây dựng được Website riêng ở địa chỉ: http://www.btcxtradon.edu.vn. Công việc liên quan đến số liệu, biểu mẫu đều được thực hiện trên Website ở văn phòng trực tuyến hoặc qua Email vì thế số liệu bảo đảm tính chính xác, kịp thời

+ Trong năm 2011-2012, đơn vị thực hiện đảm bảo việc giảm tải trong dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” gắn với CVĐ “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được công đoàn trường cụ thể hóa bằng những việc làm và chỉ tiêu cụ thể để đoàn viên đăng kí tham gia; cuối năm học đều có sơ kết đánh giá việc thực hiện.

+ Phong trào "Xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt"  cũng được quan tâm đúng mức.Năm 2011, đơn vị đã được BCĐ cấp huyện kiểm tra và công nhận.

 

IV. Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn

+ Công đoàn trường thực hiện tốt viêc kiện toàn bộ máy công đoàn ở đơn vị, phân công BCH phụ trách từng công việc cụ thể, có họp kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm hằng tháng.Các tổ Công đoàn sinh hoạt nề nếp và có hiệu quả cao.

+ Công đoàn trường luôn phối hợp với chính quyền trong việc  triển khai và thực hiện công tác tham gia quản lý chuyên môn như phân công mạng lưới, khảo sát giáo viên, thi giáo viên giỏi...

+ BCH công đoàn cũng đó xây dựng được quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và BCH trong nhiệm kì 2010-2012.

+ Xây dựng và thực hiện đảm bảo các bộ quy chế hoạt động công đoàn: quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế quản lí quỹ Công đoàn mở rộng, quỹ  tham quan...

+ Thường xuyên trao đổi các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác công đoàn.Cử cán bộ công đoàn tham gia tốt các đợt tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức.

+ Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm thường xuyên; trong năm học 2011-2012 phát triển thêm 3 đoàn viên, nâng tỉ lệ đoàn viên của đơn vị đạt tỉ lệ 100%.Trong năm học 2011-2012, giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú để kết nạp đảng.

+ Đầu năm học, BCH đều có hướng dẫn đăng kí thi đua cho các tổ công đoàn, công đoàn trường thực hiện đăng kí thi đua với công đoàn cấp trên, cuối mỗi học kì đều có xếp loại thi đua đoàn viên.

V. Chương trình V: Mở rộng quan hệ hợp tác:

+ Công đoàn trường thực hiện tốt công tác giao lưu kết nghĩa với công đoàn trường THCS BTCX Trà Vân và công đoàn trường Tiểu học Vừ A Dính.

+ Trong nhiệm kì 2010-2012, BCH phát động quỹ tham quan học tập với tổng số tiền đóng góp đến thời điểm tháng 4 năm 2012 gần 50 triệu đồng và có kế hoạch tổc chức tham quan vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2012.

*   Những hoạt động trong năm học nổi bật có hiệu quả:Trong năm học 2011-2012, công đoàn  thực hiện một số hoạt động có hiệu quả cao như:

- Vận động đoàn viên tích cực trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều hiệu quả cao.

- Tham gia và đạt kết quả cao trong các phong trào Văn nghệ, TDTT do các cấp tổ chức như giải bóng chuyền hè 2011, cầu lông 20/11...

- Vận động đoàn viên đóng góp sách để xây dựng tủ sách công đoàn, hiện đã đóng góp trên 200 đầu sách, tạp chí các loại.

- Đoàn viên tích cực trong việc cải tạo cảnh quan sư phạm nhà trường bằng các việc làm thiết thực như trồng cây xanh, cây ăn quả, làm nhà để xe...

- Phối hợp với chuyên môn, chính quyền tổ chức được nhiều hội thi, hội thảo, chuyên đề, thao giảng trong năm học: tổ chức 2 chuyên đề cấp Phòng là “ Sử dụng Bản đồ tư duy vào giảng dạy môn Lịch sử”, “ Chia sẽ kinh nghiệm xây dựng trường bán trú”; 3 chuyên đề cấp trường: chuyên đề môn Tin học, chuyên đề môn Sinh học, chuyên đề môn Âm nhạc; tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường, hội thi GV-NV người Kinh nói giỏi tiếng dân tộc...

*   Những kiến nghị đề nghị các công đoàn cấp trên:

- Phối hợp với các cơ quan cấp trên thực hiện tốt việc kiểm tra, công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

- Tham mưu các cấp sớm xét biên chế cho những GV, NV hợp đồng tại đơn vị.

- Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, lao động như Nghị định 116, Nghị định 54...

- Phối hợp với Phòng GD&ĐT sớm xây dựng quy chế thi đua Ngành để đảm bảo công tác thi đua khen thưởng cho đoàn viên lao động trong ngành.

* Tự nhận xét đánh giá xếp loại CĐ năm học 2011-2012: Công đoàn Vững mạnh Xuất sắc.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2011-2012 của công đoàn trường THCS BTCX Trà Don.

Nơi nhận: TM. BCH CÔNG  ĐOÀN TRƯỜNG

- CĐ Ngành GD (b/c)                                                                               CHỦ TỊCH

- Lưu: CĐTr

 

 

 
 

Diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội Công đoàn cơ sở

Văn bản của nhà trường - Công đoàn

DIỄN VĂN KHAI MẠC

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS - BTCX TRÀ DON NHIỆM KÌ 2012-2014


Kính thưa các quí vị đại biểu !
Thưa các đồng chí !

Công đoàn là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở có vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục, tổ chức cho quần chúng, viên chức hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Ngày nay, trong quá trình phát triển đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và quá trình đổi mới của giáo dục nói riêng, công đoàn cơ sở ở các nhà trường ngày càng có những đóng góp thiết thực, to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp chung này.
Trải qua quãng thời gian hơn 2 năm của một nhiệm kì (2010 - 2012), công đoàn trường THCS BTCX Trà Don  đã không ngừng trưởng thành. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, hoà vào không  khí hồ hởi, phấn khởi của đoàn viên công đoàn và lao động trên cả nước đang tích cực hăng  say thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng lễ kỉ niệm 122 năm sinh nhật Bác Hồ kính yêu, được sự đồng ý, nhất trí và chỉ đạo của chi bộ và công đoàn ngành, hôm nay ngày 17/ 5/ 2012 công đoàn nhà trường chúng ta đủ điều kiện để triệu tập đầy đủ, đông đảo, tất cả đoàn viên công đoàn về đây long trọng  tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kì: 2012 – 2014.

Về tham dự Đại hội lần này, Đại hội chúng ta vinh dự được đón tiếp các đồng chí :

-         Đ/c:

-         Đ/c:

-         Đ/c:

-         Đ/c:

Xin Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh.

Kính thưa quý vị Đại biểu! Đại hội Công đoàn trường THCS BTCX Trà Don nhiệm kì 2012-2014 là một sự kiện chính trị-xã hội lớn, có tầm quan trọng trong phạm vi nhà trường chúng ta từ khi trường đang trong giai đoạn thực hiện đề án  trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015. Nó vừa khẳng định sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của của phong trào viên chức-lao động, đánh dấu mốc thời gian lịch sử trong những  năm qua của công đoàn nhà trường, vừa là nhịp sống sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng lớn để tất cả mọi người có thời gian để nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được, những hạn chế, những yếu kém còn tồn tại trong nhiệm kì vừa qua. Đồng thời, cũng là điều kiện để mỗi một đoàn viên có cơ hội góp ý kiến để xây dựng và hoạch định phương hướng, kế hoạch cho công đoàn nhà trường trong những năm tới. Trên tinh thần đó, Đại hội mong rằng tất cả các đồng chí hãy tích cực, sôi nổi, nhiệt tình đem hết tâm huyết, trí tuệ đóng góp những ý kiến quí báu góp phần thúc đẩy sự phát triển, đi lên của công đoàn nhà trường chúng ta trong nhiệm kì tới:  2012-2014.

Với ý nghĩa to lớn này, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội công đoàn trường THCS BTCX Trà Don nhiệm kì: 2012-2014.

Xin kính chúc các quí vị đại biểu lãnh đạo, toàn thể đại biểu sức khoẻ, trí tuệ, tâm huyết. Chúc ĐH thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn!

 

 

Diễn văn Bế mạc

Đại hội Công đoàn Trường THCS-BTCX Trà Don, nhiệm kì: 2012-2014

-Kính thưa các đồng chí lãnh đạo

-Kính thưa các vị khách quý,

-Kính thưa các đồng chí đại biểu, Kính thưa Đại hội,


Sau một buổi làm việc sôi nổi, khẩn trương đầy tinh thần trách nhiệm. Đại hội Công đoàn cơ sở đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thực sự là một Đại hội hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ đổi mới và phát triển”. Thành công của Đại hội là công sức đóng góp của toàn thể đoàn viên CNVC trường THCS-BTCX Trà Don; Đại hội được sự lãnh đạo chỉ đạo Công Đoàn ngành và sự phối hợp tạo điều kiện của nhà trường; Thành công đại hội là thành công chung của tập thể sư phạm trường THCS BTCX Trà Don- là ý chí là nguyện vọng của tất cả CNVC trong nhà trường.

Đại hội phấn khởi và vinh dự đón tiếp :

+ Đồng chí …………………………

+ Đồngchí, …………………………………………………………

+ Đồng chí …………………………………………………………

các Công đoàn đơn vị  bạn. Phát biểu của các đồng chí lãnh đạo…………………………đã giành thời gian quan tâm và chỉ đạo Đại hội ngay từ quá trình chuẩn bị đến kết quả thành công hôm nay. Thay mặt Đại hội tôi xin cám ơn sự quan tâm to lớn của các đồng chí Lãnh đạo, các vị khách quý đã giành cho Đại hội Công đoàn Cơ Sở Trường THCS BTCX Trà Don.

Kính thưa đại hội

Trong thời gian Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung trong chương trình. Có ……….. ý kiến tham luận tập trung vào: đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2012; mục tiêu; yêu cầu, nhiệm vụ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2012-2014 của Công đoàn Cơ Sở Trường TTCS BTCX Trà Don; báo cáo kiểm điểm BCH công đoàn nhiệm kì: 2010-2012. Phần lớn các ý kiến trên đều nhất trí và đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do BCH nhiệm kỳ 2010-2012 chuẩn bị trong báo cáo Đại hội. Trên cơ sở đó các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ: 2012-2014. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và chuyển lại cho BCH nhiệm: 2012-2014 hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội và ban hành xuống đến tổ công đoàn  trong năm 2012.


Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ gồm 3 đồng chí để gánh vác trọng trách và nhiệm vụ Đại hội giao phó; đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, CNVC nhà trường.

Đại hội lần này cũng đã bầu được 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu công đoàn Ngành GD huyện trong thời gian tới.


Kính thưa Đại hội,

Đến giờ phút này, Đại hội Công đoàn cơ sở đã thành công tốt đẹp. Thành công Đại hội có sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, đoàn viên, của Công đoàn nhà trường NK: 2012-2014; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn giáo dục huyện, sự phối hợp hiệu quả của các cấp chuyên môn, và sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVC toàn trường.

Thay mặt Đại hội, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo đã đến dự và phát biểu chỉ đạo cho Đại hội.Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đơn vị bạn.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở được thực hiện trong tình hình mới, thuận lợi có nhiều, song cũng không ít khó khăn. Tuy vậy thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho chúng ta tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào chương trình hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong  thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Đại hội Công đoàn là Đại hội hành động theo tinh thần “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển” mang ý nghĩa lớn lao chắc chắn sẽ tạo nên sức mạnh mới, động viên hơn 64 cán bộ, đoàn viên CNVC - lao động của nhà trường  quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đại hội đã giao phó, tô đẹp thêm, rạng rỡ thêm truyền thống: “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo – Nghĩa tình” và “kỷ cương tình thương trách nhiệm” của trường THCS BTCX Trà Don.
Với niềm tin tưởng đó, thay mặt đoàn Chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Công đoàn NH: 2012-2014.

 

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

 

 
 

Dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm kì 2010-2012, phương hướng nhiệm kì 2012-2014

Văn bản của nhà trường - Công đoàn

bao_cao_tong_ket_cong_doan_nh_ki_10-12_phuong_huong_12-14.doc
 
 

Trang 4 trong tổng số 4

Liên kết website

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Văn bản mới

  • Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (nghi_dinh_19cp2013.pdf)
  • Thông tư 24/20102/TT-BGDĐT Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT (thong_t_24_ve_truong_ptdtbt.doc)
  • Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. (Che_do_trang_phuc_GV_The_duc_51_2012_QD-TTg_151748.doc)
  • Ban hành điều lệ Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (Dieu_le_hoi_thi_GVCN_gioi43_2012_TT-BGDDT_152681.doc)
  • Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Thong_tu_58_ve_DGXLHS.doc)

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website này thế này?
 

Thống kê

  • Các thành viên : 33
  • Nội dung : 666
  • Liên kết web : 13
  • Số lần xem bài viết : 1444230
Hiện có 26 khách Trực tuyến

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG PTDTBT - THCS TRÀ DON

Địa chỉ: thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam. Tel: 05106.506.669.

Powered by TAVICO - 0909.378.208

..